-->

ஆடம்பரம் / சிக்கனம்

25 2012

“ஆடம்பரம் ” என்பது நாம் தேடிக்கொள்ளும் வறுமை …
“சிக்கனம் ” என்பது நம்மை தேடி வரும் செல்வம் …

Thats life!

2 thoughts on “ஆடம்பரம் / சிக்கனம்

Leave a Reply