கண்ணாலே பேசி பேசி கொள்ளாதே ~ அடுத்த வீட்டுப்பெண்

03 2012

அஹ ஹா ஹா ……
அஹ ஹஹஹஹா …………….
கண்ணாலே பேசி பேசி கொள்ளாதே
காதலே கேட்டு கேட்டு செல்லாதே
காதல் தெய்வீக ராணி
போதை உண்டாகுதே நீ
கண்ணே , என் மனதை விட்டு துள்ளாதே

[கண்ணாலே …]

பாசம் மீறி சித்தம் தாளம் போடுதே – உன்
பக்தன் உள்ளம் நித்தம் ஏங்கி வாடுதே
ஆ …ஆசை வெட்கம் அறியாமல் ஓடுதே
என் அன்னமே , உன் பின்னல் ஜடை ஆடுதே
காதல் தெய்வீக ராணி
போதை உண்டாகுதே நீ
கண்ணே , என் மனதை விட்டு துள்ளாதே

[கண்ணாலே …]

பதுமை போல காணும் உந்தன் அழகிலே
நான் படகு போல தத்தளிக்கும் நிலையிலே
ஆ ….. மதுவை ஏந்தி கொந்தளிக்கும் மலரில
என் மதி மயங்கி வீழ்ந்தேன் உன் வலையிலே
காதல் தெய்வீக ராணி
போதை உண்டாகுதே நீ
கண்ணே என் மனதை விட்டு துள்ளாதே

[கண்ணாலே …]

கண்ணாலே பேசி பேசி கொள்ளாதே ~ அடுத்த வீட்டுப்பெண்

18 2012


அஹ ஹா ஹா ……
அஹ ஹஹஹஹா …………….
கண்ணாலே பேசி பேசி கொள்ளாதே
காதலே கேட்டு கேட்டு செல்லாதே
காதல் தெய்வீக ராணி
போதை உண்டாகுதே நீ
கண்ணே , என் மனதை விட்டு துள்ளாதே

[கண்ணாலே …]

பாசம் மீறி சித்தம் தாளம் போடுதே – உன்
பக்தன் உள்ளம் நித்தம் ஏங்கி வாடுதே
ஆ …ஆசை வெட்கம் அறியாமல் ஓடுதே
என் அன்னமே , உன் பின்னல் ஜடை ஆடுதே
காதல் தெய்வீக ராணி
போதை உண்டாகுதே நீ
கண்ணே , என் மனதை விட்டு துள்ளாதே

[கண்ணாலே …]

பதுமை போல காணும் உந்தன் அழகிலே
நான் படகு போல தத்தளிக்கும் நிலையிலே
ஆ ….. மதுவை ஏந்தி கொந்தளிக்கும் மலரிலே
என் மதி மயங்கி வீழ்ந்தேன் உன் வலையிலே
காதல் தெய்வீக ராணி
போதை உண்டாகுதே நீ
கண்ணே என் மனதை விட்டு துள்ளாதே

[கண்ணாலே …]