சிறிய பறவை சிறகை ~ அந்த ஒரு நிமிடம்

12 2013


சிறிய பறவை சிறகை விரிக்கத் துடிக்கிறதே
சிறகை விரித்து நிலவை உரச நினைக்கிறதே
உதடு உருக அமுதம் பருக வருகவே வருகவே ……….

(சிறிய பறவை )

அன்பு லைலா நீயே எந்தன் ஜீவா சொந்தம்
நீ சிரித்தாள் பாலை எங்கும் பூ வசந்தம்
சம்மதம் என்ன சொல்லவா மௌனமே சொல்லும் அல்லவா
இன்பமாய் என்னை மாற்றவா உன்னையே வந்து ஊற்றவா
மது போதை வேண்டுமா இதழ் போதை நல்லது
உன் பேரைச் சொல்கிறேன் அதில் போதை உள்ளது
வருகவே வருகவே

(சிறிய பறவை )

மன்றமே தமிழின் மஞ்சமே புதிய சந்தமே சிந்தினேன்
அன்பனே இளைய கம்பனே கவிதை நண்பனே நம்பினேன்
சுவர்ணமே அரச அன்னமே இதழின் யுத்தமே முத்தமே
நெற்றியில் வியர்வை சொட்டுமே கைகள் பற்றுமே ஒற்றுமே
சோழன் குயில் பாடுகையில் சோலைக்குயில் ஓய்வெடுக்கும்
மெல்லினங்கள் பாடு கண்ணே வல்லினங்கள் வாய்வலிக்கும்
சங்கமே இன்பம் தந்தது கங்கையே இன்று தந்தது
தென்றலே இங்கு நின்றது அன்று தான் சந்தம் என்றது
கன்றுகள் ரெண்டு இன்று போல் என்றும் வென்று வாழ்கின்றது
வாழ்கவே வாழ்கவே

(சிறிய பறவை )

அன்பு ரொஅமியொஅ இங்கே ஒரு காவல் இல்லை
தேன் குடித்தால் இங்கே ஒரு கேள்வி இல்லை
காதலின் கல்விச் சாலையில் கண்களே நல்ல தத்துவம்
பூவையின் மேனி அற்புதம் பூக்களால் செய்த புத்தகம்
நம் காதல் பாடவே சுவரம் ஏழு போதுமா
நம் நேசம் பேசவே ஒரு பாஷை போதுமா
தனிமையை பொலியுமா

பழைய கனவு உனக்கு எதற்கு கலையட்டுமே
நமது கதையை உலகம் முழுதும் புகழட்டுமே
கவிதை எழுத இளைய கவிகள்
எழுதவே எழுதவே