பொய் சொல்ல இந்த மனசுக்கு தெரியவில்லை ~ ஏப்ரல் மாதத்தில்

19 2012

பொய் சொல்ல இந்த மனசுக்கு தெரியவில்லை ,
சொன்னால் பொய் பொய்தானே ,
பொய் சொல்ல இந்த வயசுக்கு தெரியவில்லை ,
சொன்னால் பொய் பொய்தானே ,

பொய் என்பது இங்கில்லையே , இந்த கனவுக்குள் பிழை இல்லையே ,
பொதுவாக காதல் சொல்லாமல் பூக்கும் ஹே எ யிய ..
வ்ஹோ ஒ ..

(பொய் சொல்ல இந்த மனசுக்கு தெரியவில்லை ..)

நட்புக்குள்ளே நம் காதல் சிக்கி கொள்ள ,
யார் இடத்தில் நான் சென்று ஞாயம் சொல்ல ..?
திட்டம் இட்டே நாம் செய்த கூற்றம் இல்ல ,
போராட களம் இல்லையே , ஒ -ஒ ..
எங்கையே போ , நான் தொலைன்தேனோ தெரியாதே ,
இப்போ அங்கே நீ நான் போக முடியாதே ,
தேவை மட்டும் , உன் உறவென்று மனம் சொல்லுதே ..
எ , எ , எ எ ..

(பொய் சொல்ல இந்த மனசுக்கு தெரியவில்லை ..)

உன் தேவை நான் என்றும் தாங்கி கொள்ள ,
உண்மையிலே ஏன் நெஞ்சில் தெம்பு இல்லை ,
இப்பிடி நான் உன் முன்னே வந்து சொல்ல ?
ஏன் உள்ளம் தடுமாறுதே , ஒ ஒ ..
கன்ன்களினால் நம் கடிதங்கள் போடாமல் ,
காதல் என்று நம் கவிதைகள் பாடாமல் ,
கையுப்பமாய் நம்மை தாங்கும் வரம் சொர்கமே ..
எ , எ , எ எ ..

(பொய் சொல்ல இந்த மனசுக்கு தெரியவில்லை ..)