தெய்வம் தந்த வீடு ~ அவள் ஒரு தொடர்கதை

28 2013

தெய்வம் தந்த வீடு
வீதி இருக்கு

தெய்வம் தந்த வீடு
வீதி இருக்கு
இந்த ஊரென்ன
சொந்த வீடென்ன
ஞான பெண்ணே

வாழ்வின் பொருளென்ன
நீ வந்த கதை என்ன
வாழ்வின் பொருளென்ன
நீ வந்த கதை என்ன

நான் கேட்டு தாய் தந்தை படைத்தாரா
நான் கேட்டு தாய் தந்தை படைத்தாரா
இல்லை என் பிள்ளை என்னை கேட்டு பிறந்தானா
தெய்வம் செய்த பாவம் இது போடி தங்கச்சி
கொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சு
இது தான் என் கட்சி

ஆதி வீடு அந்தம் காடு
இதில் நான் என்ன அடியே நீ என்ன
ஞான பெண்ணே
வாழ்வின் பொருளென்ன
நீ வந்த கதைஎன்ன

[தெய்வம் தந்த .. ]

வெறும் கோவில் இதில் என்ன அபிஷேகம்
உன் மனம் எங்கும் தெரு கூத்து பகல் வேஷம்
கள்ளிகென்ன முள்ளில் வேலி போடி தங்கச்சி
காட்டுக்கேது தோட்டக்காரன் இது தான் என் கட்சி

கொண்டதென்ன கொடுப்பதென்ன
இதில் தாய் என்ன மணந்த தாரம் என்ன
ஞான பெண்ணே
வாழ்வின் பொருளென்ன
நீ வந்த கதை என்ன

தெளிவாக தெரிந்தாலே சித்தாந்தம்
அது தெரியாமல் போனாலே வேதாந்தம்
மண்ணை தோண்டி தண்ணீர் தேடும் அன்பு தங்கச்சி
என்னை தோண்டி ஞானம் கண்டேன் இது தான் என் கட்சி


உண்மை என்ன பொய்மை என்ன
இதில் தேன் என்ன கடிக்கும் தேள் என்ன
ஞான பெண்ணே
வாழ்வின் பொருளென்ன
நீ வந்த கதைஎன்ன

[தெய்வம் தந்த ..]