தென்மதுரை வைகை நதி (Sad Version)

27 2012

தென்மதுரை வைகை நதி
தினம் பாடும் தமிழ் பாட்டு (2)
தேய்கின்றது
தேய்கின்றது பொன் மாலை நிலா
தேயாதது நம் ஆசை நிலா
இது வானம் போலே வாழும் பாசம்

(தென்மதுரை …)

பிள்ளை போல என்னை இங்கே கையில் ஏந்தும் தெய்வம் எங்கே
அண்ணன் நல்ல தந்தை நீயே என்னை காத்து நீ
சென்றாயே
கங்கை போல கண்ணீர் கொண்டு மங்கை நீயும் நின்றாய்
இங்கே
அன்னை போல உன்னை பார்த்தேன் அண்ணி உந்தன் கண்ணீர்
தீர்பேன்
அண்ணன் வழி நம் பாதை அண்ணன் மொழி நம் கீதை
அண்ணன் உயிர் நம்மோடு என்றும் வரும் பின்னோடு
நம் நேசம் பாசம் நாளும் வாழ்க

(தென்மதுரை …)

(தென்மதுரை …)

(தென்மதுரை …)

நெஞ்சில் என்னை நாளும் வைத்து கொஞ்சும் வண்ண தோகை ஒன்று
மஞ்சள் மாலை மேளம் யாவும் கண்ணில் காணும் காலம் உண்டு
பூவை சூடி போட்டும் வைக்க மாமன் உண்டு மானே மானே
உள்ளம் தன்னை கொள்ளை கொண்ட கள்வன் இங்கு நானே நானே
உன்னோடு தான் என் ஜீவன் ஒன்றாக்கினான் நம் தேவன்
நீதானம்மா என் தாரம் மாறாதம்மா என்னாளும்
இந்த நேசம் பாசம் நாளும் வாழ்க

(தென்மதுரை …)

தென் மதுரை வைகை நதி

26 2011

தென் மதுரை வைகை நதி தினம் பாடும் தமிழ் பாட்டு
தேய்கின்றது பொன் மாலை நிலா
தேயாதது நம் ஆசை நிலா
இது வானம் போலே வாழும் பாசம் (தென் மதுரை )

நம்மை போல நெஞ்சம் கொண்ட அண்ணன் தம்பி யாரும் இல்லை
தன்னை போல என்னை என்னும் நீயும் நானும் ஓர் தாய் பிள்ளை
தம்பி உந்தன் உள்ளம்தானே
அண்ணன் என்றும் வாழும் எல்லை

ஒன்றை காணும் வானம் என்றும் ரெண்டை மாற ந்யாயம் இல்லை
கண்ணோடுதான் உன் வண்ணம்
நெஞ்சோடுதான் உன் எண்ணம்
முன்னேறு நீ மென்மேலும்
என்னாசிகள் கை கூடும்
இந்த நேசம் பாசம் நாளும் வாழ்க (தென் மதுரை )

நெஞ்சில் என்னை நாளும் வைத்து கொஞ்சும் வண்ண தோகை ஒன்று
மஞ்சள் மாலை மேளம் யாவும் கண்ணில் காணும் காலம் இன்று
பூவை சூடி பொட்டும் வைக்க மாமன் உண்டு மானே மானே
உள்ளம் தன்னை கொள்ளை கொண்ட கள்வன் இங்கு நானே நானே

உன்னோடுதான் என் ஜீவன் ஒன்ற க்கினான் நம் தேவன் நீதானம்மா
என் தாரம் மாறாதம்மா என்னாலும் இந்த நேசம் பாசம் நாளும் வாழ்க (தென் மதுரை )