வெண்ணிலாவின் தேரில் ஏரி ~ டூயட்

20 2012

love this song…

வெண்ணிலாவின் தேரில் ஏரி காதல் தெய்வம் நேரில் வந்தாலே
மானமுள்ள ஊமை போல தானம் கேட்க கூசி நின்றேனே
முகம்கண்டு முகம்கண்ட நேசம் கொண்டேன்
அவள் நிழல்கண்டு நிழல்கண்டே நான் பாசம் கொண்டேன்
வெண்ணிலாவின் தேரில் ஏரி காதல்தெய்வம் நேரில் வந்தாலே

அட கைநீட்டும் தம்பியே எனை கட்டிவைத்தால் அன்னையே
நீ வெட்டினாலும் நீரை வார்க்கும் இந்தப் பாறையே
முகம்கண்டு முகம்கண்ட நேசம் கொண்டேன்
அவள் நிழல்கண்டு நிழல்கண்டே நான் பாசம் கொண்டேன்
வெண்ணிலாவின் தேரில் ஏரி காதல்தெய்வம் நேரில் வந்தாலே

கால் அழகும் மேல் அழகும் கண் பொங்கக் கண்டேன்
அவள் நூல் அவிழும் இடை அழகை நோகாமல் தின்பேன்
கத்தி மூக்கில் காதல் நெஞ்சை காயம் செய்து மாயம் செய்தாலே
அட கைநீட்டும் தம்பியே எனை கட்டிவைத்தால் அன்னையே
நீ வெட்டினாலும் நீரை வார்க்கும் இந்தப் பாறையே

அவள் சிக்கெடுக்கும் கூந்தலுக்கு சீப்பாக இருப்பேன்
இல்லை செந்தாமரை பாதத்தில் செருப்பாக பிறப்பேன்
அண்டமெல்லாம் விண்டு போகும் கொண்ட காதல் கொள்கை மாறது