விடை கொடுத்திட வழிகளை என்னகொரு ( மகுடி ) ~ கடல்

27 2013

i love this song…

விடை கொடுத்திட வழிகளை என்னகொரு
விதிகளை மாற்றிட
வரங்களை படைத்திட

வாகன உலகிது நிஜமென்று
ஒருமுறை கண்களே
பாத்துதான் சொலிட வாராய்

திராவிட பூமியில் ஆழ பிறந்தவன்
கொடியேத ஆகிட பிறந்தவன் நான் டா

மகுடி உலகை அளிக்க நினைக்கும்
கலியுக சகுனி போதும் நீ ஊது மகுடி
மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி …
மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி …
மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி …

ஒக் கா ஒ மகுடா
ஒக் கா ஒ மகுடா ..
மகுடா மகுடா மகுடா ..

டி டி டி மகுடி
டி டி டி மகுடி
டி டி டே டே மகுடி
மாவ் மாவ் மகுடி , மா மா மா மகுடி
மாவ் மாவ் மகுடி , மா மா மா மகுடி

மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி …
மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி …

உன்னக்கு தெரியுமா ..
நான் உன்ன நெனப்பேன்
நீ என்ன மரப்ப
நான் அடிப்பேன் , நீ சிறிப
நீ ஊர் சுத்தி , நான் உன்ன சுத்தி
நான் எதிர் , நீ புதிர்
நான் மகுடி டா .. நீ பாம்பு ..

மாமே மாமே மாமி நாமோ
மாமே மாமே மாமி நாமோ
மாமே மாமே மாமி நாமோ
மாமே மாமே மாமி நாமோ

வாடே நீ பக்கமா ஏ
வாயாடி சத்தமா
வ வ வ அ …
சா சா சா ..

மா மா மா மா
நே நே நே நீ
வ வ வ வா
ச ச ச சா .

மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி …
மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி மகுடி …
..
நான் மகுடி டா ..(மகுடி ..)
டி டி மகுடி .. (மகுடி ..)
நான் மகுடி டா .. (மகுடி ..)
டி டி மகுடி .. (மகுடி ..)

சீக்கிரம் வா .