மலர்களே மலர்களே இது என்ன கனவா ~ Love Birds

09 2012


மலர்களே மலர்களே இது என்ன கனவா
மலைகளே மலைகளே இது என்ன நினைவா
உருகியதே என்னது உள்ளம்
பெருகியதே விழி வெள்ளம்

விண்ணோடும் நீதான் . .
மண்ணோடும் நீதான் …
கண்ணோடும் நீதான் .. வா ….

மேகம் திறந்து கொண்டு
மண்ணில் இறங்கி வந்து
மார்பில் ஒளிந்து கொள்ள வா …வா

(m) மார்பில் ஒளிந்து கொண்டால்
மாதம் நம்பு வரும்
கூந்தலில் ஒளிந்து கொள்ள வரவா

என் கூந்தல் தேவன் தூங்கும்
பள்ளி அறையா … அறையா
மலர் சூடும் வயதில் என்னை
மறந்து போவது தான் முறையா …

நினைக்காத நேரம் இல்லை காதல்
ரதியே , ரதியே
உன் பேரை சொன்னால் போதும் நின்று வழி விடும்
காதல் நதியே

என் சுவாசம் உன் மூச்சில் , உன் வார்த்தை என் பேச்சில்
(m) ஐந்து ஆறு நூற்றாண்டு வாழ்வோம் என் வாழ்வே வா

[மலர்களே மலர்களே …]
[விண்ணோடும் நீதான் ..]

பூவில் நாவிருந்தால்
காற்று வாய் திறந்தால்
காதல் காதல் என்று பேசும்

நிலா தமிழ் அறிந்தால்
அலை மொழி அறிந்தால்
நம் மேல் கவி எழுதி வீசும்

வாழ்வோடு வளர்திடை தானே
வண்ண நிலவே நிலவே
வானோட நீளம் போலே
இழைந்து கொண்டது இந்த உறவு

உறங்காத நேரம் கூடு
உந்தன் கனவே , கனவே
உயிரோடு உயிரை போலே
உறைந்து போனது தான் உறவு

மறக்காது உன் ராகம்
மரிகாது என் தேகம்

உன்னகாக உயிர் வாழ்வேன் ..
வா என் வாழ்வே வா ….
மலர்களே மலர்களே இது என்ன கன்னவா
மழலைகளே மழலைகளே இது என்ன நினைவா

உருகியதே என்னது உள்ளம்பெருகியதே விழி வெள்ளம்
விண்ணோடும் நீதான் . .மண்ணோடும் நீதான் …

கண்ணோடும் நீதான் .. வா ….