என் சுதந்திரத்தை எந்நாளும் ~ மன்னன்

05 2012

என் சுதந்திரத்தை எந்நாளும் யாருமே பறித்ததில்லை
என் சரித்திரத்தில் எந்நாளும் பெண்மகள் ஜெயித்ததில்லை
என்ன ஆச்சு? எங்கு போச்சு? சின்ன ராணி, உன் சாகசம்..
ஆட்டம் பாட்டம், நோட்டம் எல்லாம்,
காட்டலாமா, நீ என் வசம்..
ஓட்டும் போது ஒட்டுவேனே..
முட்டும் போது முட்டுவேனே..
ஓட்டும் போது ஒட்டுவேனே.. எதுக்கு வம்பு தும்பு
என்னிடத்தில் மண்டி போடடி..

சண்டி ராணியே என்னக்கு கப்பம் கட்டு நீ
ஜென்ம ஜென்மமாய் என்னக்கு கட்டு பட்டு நீ
இந்த ஊரு ராணி என்று உம்மை நினைத்தாய்
தட்டி கேட்க ஆல் இல்லாமல் தத்தி குதித்தாய்
சண்டியே ஒ சண்டியே வா வா..

சண்டி ராணியே என்னக்கு கப்பம் கட்டு நீ
ஜென்ம ஜென்மமாய் என்னக்கு கட்டு பட்டு நீ
சண்டி ராணியே என்னக்கு கப்பம் கட்டு நீ
ஜென்ம ஜென்மமாய் என்னக்கு கட்டு பட்டு நீ