சில இரவுகள் இரவுகள் தான் ~ சர்வம்

14 2012

சில இரவுகள் இரவுகள் தான் தீரா தீராதே
சில கனவுகள் கனவுகள் தான் போகா போகாதே
சில சுவடுகள் சுவடுகள் தான் தேயா தேயாதே
சில நினைவுகள் நினைவுகள் தான் மூழ்கா மூழ்காதே

நீதானே நீதானே என் நரம்புக்குள் ஓடினாய்
நீதானே நீதானே என் இமைகளை நீவினாய்

(சில இரவுகள்..)

நீ ஓடும் பாதை என் நெஞ்சமோ உன்
சுவடுகள் வலிப்பது கொஞ்சமோ ?
என் விழியன் கருமணியில் தேடிப்பார்
உன் காலடித் தடங்களைக் காட்டுமே ஓ
பிரபஞ்ச ரகசியம் புரிந்ததே உன்
விபத்துகள் எனக்குள் நடந்ததே உன்
நினைவுகள் தப்பிச்செல்ல வலிக்குதே
உண்மைகள் சொல்வதும் உணர்ச்சியை கொல்வதும்
உயிர்வரை செல்வதும் நீதானே!

நீதானே நீதானே என் நரம்புக்குள் ஓடினாய்
நீதானே நீதானே என் இமைகளை நீவினாய்

நீ தேடத்தேட ஏன் தொலைகிறாய் -என்
வலியில் மறுபடி கிடைக்கிறாய் ஹே
நீ இரவில் வெயிலாய் இருக்கிறாய்
என் உயிரை இரவலாய் கேட்கிறாய் !ஹே
இதயச் சதுக்கம் நடுங்குதே -உன்
நியபகம் வந்தபின்பு அடங்குதே
அலைகள் ஒதுக்கும் கிளிஞ்சலாய் -என்
நிழலே என் நிஜத்தை ஒதுக்குதே
ஒரு கணம் சாகிறேன் மறுகணம் வாழ்கிறேன்
இரண்டுக்கும் நடுவிலே நீதானே

நீதானே நீதானே என் நரம்புக்குள் ஓடினாய்
நீதானே நீதானே என் இமைகளை நீவினாய்