சொர்க்கம் மதுவிலே ~ சட்டம் என் கையில்

14 2012


சொர்க்கம் மதுவிலே
சொக்கும் அழகிலே
மது தரும் சுகம் சுகம்
எதில் வரும் நிஜம் நிஜம்
இன்பம் இரவு தான்
எல்லாம் உறவு தான்
இன்பம் இரவு தான்
எல்லாம் உறவு தான்
காதல் ஒரு கீதம் அதை கண்டேன் ஓர் இடம்
போனால் அவள் போனால் நான் பார்த்தேன் நூரிடம்்

காதல் ஒரு கீதம் அதை கண்டேன் ஓர் இடம்
போனால் அவள் போனால் நான் பார்த்தேன் நூரிடம
குடிக்கிறேன் அணிகிறேன் நினைத்ததை மறக்கிறேன்
சொர்க்கம் மதுவிலே
சொக்கும் ஆசாகிலே
மது தரும் சுகம் சுகம்
எதில் வரும் நிஜம் நிஜம்
இன்பம் இரவு தான்
எல்லாம் உறவு தான்
இன்பம் இரவு தான்
எல்லாம் உறவு தான்

பாலில் பழம் போலே இந்த பாவை கொஞ்சுவாள்
பள்ளி வரச்சொல்லி இந்த தோகை கெஞ்சுவாள்

பாலில் பழம் போலே இந்த பாவை கொஞ்சுவாள்
பள்ளி வரச்சொல்லி இந்த தோகை கெஞ்சுவாள்
மறந்துதான் மயங்கவா
இதற்கு நான் இணங்கவா

திராட்சை ரசம் ஊற்றி மனதீயை அணைக்கிறேன்
சேவை இதழ் பெண்ணில் எனையும் மூழ்கி கழிக்கிறேன்
நடந்த நாள் மறக்கவே நடக்கும் நாள் சிறக்கவே

சொர்க்கம் மதுவிலே
சொக்கும் அழகிலே
மது தரும் சுகம் சுகம்
எதில் வரும் நிஜம் நிஜம்
இன்பம் இரவு தான்
எல்லாம் உறவு தான்
இன்பம் இரவு தான்
எல்லாம் உறவு தான்