உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் ~ சிம்லா ஸ்பெஷல்

03 2012


உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் ஒ நந்தலாலா
உனதாணை பாடுகின்றேன் நான் ரொம்ப நாளா

தாய் மடியில் பிறந்தோம் தமிழ் மடியில் வளர்ந்தோம்
நடிகரென மலர்ந்தோம் நாடகத்தில் கலந்தோம்
ததோம் ததோம் தகதிமிதோம்
ததோம் ததோம் தகதிமிதோம்
ததோம் ததோம் தகதிமிதோம் …

ஆடாத மேடை இல்லை போடாத வேஷம் இல்லை
ஆடாத மேடை இல்லை போடாத வேஷம் இல்லை
சிந்தாத கண்ணீர் இல்லை சிரிப்புக்கு பஞ்சம் இல்லை
கால் கொண்டு ஆடும் பிள்ளை நூல் கொண்டு ஆடும் பொம்மை
கால் கொண்டு ஆடும் பிள்ளை நூல் கொண்டு ஆடும் பொம்மை
உன் கையில் அந்த நூலா நீ சொல்லு நந்தலாலா

உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் ஒ நந்தலாலா
உனதாணை பாடுகின்றேன் நான் ரொம்ப நாலா

யாராரோ நண்பன் என்று ஏமாந்த நெஞ்சம் உண்டு
பூவென்று முல்லைக் கண்டு புரியாமல் நின்றேன் இன்று
பால் போலக் கல்லும் உண்டு நிறத்தாலே ரெண்டும் ஒன்று
பால் போலக் கல்லும் உண்டு நிறத்தாலே ரெண்டும் ஒன்று
நான் என்ன கல்லா பாலா நீ சொல்லு நந்தலாலா

உனக்கென்ன மேலே நின்றாய் ஒ நந்தலாலா
உனதாணை பாடுகின்றேன் நான் ரொம்ப நாலா