காதலின் தீபம் ஒன்று ~ தம்பிக்கு எந்த ஊரு

12 2013

காதலின் தீபம் ஒன்று ஏற்றினாளே என் நெஞ்சில்
ஊடலில் வந்த சொந்தம் கூடலில் கண்ட இன்பம்
மயக்கம் என்ன காதல் வாழ்க
(காதலின் )

நேற்று போல் இன்று இல்லை இன்று போல் நாளை இல்லை
அன்பிலே வாழும் நெஞ்சில் ஆயிரம் பாடலே
ஒன்றுதான் எண்ணம் என்றால் உறவுதான் காதலே
எண்ணம் யாவும் சொல்ல வா

(காதலின் )

என்னை நான் தேடித் தேடி உன்னிடம் கண்டு கொண்டேன்
பொன்னிலே பூவை அல்லும் புன்னகை மின்னுதே
கண்ணிலே காந்தம் வைத்த கவிதைப் பாடுதே
அன்பே இன்பம் சொல்ல வா

(காதலின் )