வாழ்வே மாயம் இந்த ~ வாழ்வே மாயம்

09 2012

வாழ்வே மாயம் இந்த வாழ்வே மாயம்

தரை மீது காணும் யாவும்
தண்ணீரில் போடும் கோலம் நிலைக்காதம்மா
யாரோடு யார் வந்தது
நாம் போகும்போது
யாரோடு யார் செல்வது

யாரார்க்கு என்ன வேஷமோ இங்கே
யாரார்க்கு எந்த மேடையோ ?
ஆடும் வரை கூட்டம் வரும்
ஆட்டம் நின்றால் ஓட்டம் விடும்
தாயாலே வந்தது தீயாலே வெந்தது
மெய்யென்று மேனியை யார் சொன்னது ?

வாழ்வே மாயம் இந்த வாழ்வே மாயம்

பிறந்தாலும் பாலை ஊற்றுவார் இங்கே
இறந்தாலும் பாலை ஊற்றுவார்
உண்டாவது ரெண்டாலதான்
ஊர் போவது நாலாலதான்
கருவோடு வந்தது தெருவோடு போவது
கருவோடு வந்தது தெருவோடு போவது
மெய்யென்று மேனியை யார் சொன்னது ?

நாடகம் விடும் நேரம்தான்
உச்ச காட்சி நடக்குதம்மா
வேஷம் கலைக்கவும் ஒய்வு எடுக்கவும்
வேளை நெருங்கதம்மா
பாதைகள் பல மாறியே வந்த பயணம் முடியுதம்மா

தாய் கொண்டு வந்ததை
தாலாட்டி வைத்ததை
நோய் கொண்டு போகும் நேரம் அம்மா …..