ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு ~ வைதேகி காத்திருந்தாள்

26 2012

ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது

ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
ஸ்ரீ ராமனோட பூ மாலை போட
வைதேஹி உள்ளம் வாடுது..
ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது..

கண்ணுகொரு வண்ணக்கிளி காதுக்கொரு கானக்குயில்
நெஞ்சுக்கொரு வஞ்சிக்கொடி நான் தனியா
கண்ணுகொரு வண்ணக்கிளி காதுக்கொரு கானக்குயில்
நெஞ்சுக்கொரு வஞ்சிக்கொடி நான் தனியா
தத்தித் தவழும் தங்கச் சிமிழ் நான்
பொங்கி பெருகும் சங்கத் தமிழ் நான்
முத்தம் தர நிதம் வரும் நட்சதிரம்
யாரோடு இங்கு எனக்கென்ன பேச்சு
நீ தானே கண்ணா நான் வாங்கும் மூச்சு
வாழ்த்தாக வேண்டும் வா வா கண்ணா..

ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
ஸ்ரீ ராமனோட பூ மாலை போட
வைதேஹி உள்ளம் வாடுது..
ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது..

மங்கை ஒரு கங்கை என மன்னன் ஒரு கண்ணன் என
காதில் ஒரு காதல் கதை சொன்னால் என்ன..
மங்கை ஒரு கங்கை என மன்னன் ஒரு கண்ணன் என
காதில் ஒரு காதல் கதை சொன்னால் என்ன..
அத்தை மகனோ மாமன் மகனோ
சொந்தம் எதுவோ பந்தம் எதுவோ
சந்தித்ததும் சிந்தித்ததும் தித்தித்திட
அம்மாடி நீதான் இல்லாத நானும்
வெண்மேகம் வந்து நீந்தாத வானம்
தாங்காத ஏக்கம் போதும் போதும்..

ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
ஸ்ரீ ராமனோட பூ மாலை போட
வைதேஹி உள்ளம் வாடுது..
ராசாவே உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது..
காத்தாடி போலாடுது..

ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு ~ வைதேகி காத்திருந்தாள்

01 2012

ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது

ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
பொழுதாகி போச்சு வேலகேதியாச்சு..
பொன்மானே உன்ன தேடுது..

ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது

கண்ணுகொரு வண்ணக்கிளி காதுக்கொரு கானக்குயில்
நெஞ்சுக்கொரு வஞ்சிக்கொடி நீதானம்மா
கண்ணுகொரு வண்ணக்கிளி காதுக்கொரு கானக்குயில்
நெஞ்சுக்கொரு வஞ்சிக்கொடி நீதானம்மா
தத்தித் தவழும் தங்கச் சிமியே
பொங்கி பெருகும் சங்கத் தமிழே
முத்தம் தர நித்தம்வரும் நட்சத்திரம்
யாரோடு இங்கு எனக்கென்ன பேச்சு
நீதானே கண்ணே நான் வாங்கும் மூச்சு
வாழ்த்தாக வேண்டும் வாவா கண்ணே

ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
பொழுதாகி போச்சு வேலகேதியாச்சு
பொன்மானே உன்ன தேடுது
ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது

மங்கை ஒரு கங்கை என மன்னன் ஒரு கண்ணன் என
காதில் ஒரு காதல் கதை சொன்னால் என்ன..
மங்கை ஒரு கங்கை என மன்னன் ஒரு கண்ணன் என
காதில் ஒரு காதல் கதை சொன்னால் என்ன..
அத்தை மகளோ மாமன் மகளோ
சொந்தம் எதுவோ பந்தம் எதுவோ
சந்தித்ததும் சிந்தித்ததும் தித்தித்திட
அம்மாடி நீதான் இல்லாத நானும்
வெண்மேகம் வந்து நீந்தாத வானம்
தாங்காத ஏக்கம் போதும் போதும்..

ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது
பொழுதாகி போச்சு வேலகேதியாச்சு..
பொன்மானே உன்ன தேடுது..
ராசாத்தி உன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது..
காத்தாடி போலாடுது..